Privacy

Unique, Tailor-made Yachts Made in Holland since 1963 - Specialist in Light and Strong

Privacy verklaring

Privacyverklaring Waarschip Yachts / Nautisch Centrum Delfzijl

Deze verklaring is van toepassing op alle door Waarschip Yachts / Nautisch Centrum Delfzijl geleverde producten en diensten.

Waarschip Yachts / Nautisch Centrum Delfzijl, gevestigd Tagrijn 1-3, 9936 EZ Farmsum (Delfzijl) , hierna “Verantwoordelijke”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Verwerking persoonsgegevens
Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Verantwoordelijke van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Verantwoordelijke in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
 Voorletters en achternaam
 Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 E-mailadres 

Verantwoordelijke verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gevoelige persoonsgegevens gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom verwerking persoonsgegevens
Om goed van dienst te kunnen zijn gebruiken wij gegevens voor de volgende doeleinden:
 Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Verantwoordelijke. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van verantwoordelijke. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wetgeving
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Verantwoordelijke gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Verantwoordelijke zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.   

Hoe lang we gegevens bewaren Verantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij moet zij rekening houden met de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.   

Verstrekking gegevens aan derden 
Verantwoordelijke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies
Verantwoordelijke gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 Analytische cookies

Toelichting
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
NB Verantwoordelijke kan alleen voor het voortbestaan en de website zorgen als ze nieuwe klanten kan werven.  

Gegevens
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op uw account of door een gespecificeerd verzoek naar info@waarschip.info te sturen.  

Beveiliging  
Verantwoordelijke hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Verantwoordelijke heeft passende maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Verantwoordelijke toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Verantwoordelijke u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via ons contact formulier. Als u een account op de website van Verantwoordelijke heeft, kunt u daar zelf uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.   

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u kunt u contact met ons opnemen.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close